top of page

Historique de l'église

Legliz la te fèt akòz yon mesaj Senyè a te kominike bay Pastè Richard Joseph nan ete 2002 lè li te gen 22 an. Li te wè nan yon rèv gwo sit konstriksyon Senyè a pral konfye li ak plizyè milye mouton ke li pral gen pou l manje pou Senyè a.

Dezan apre òdinasyon l, an jen 2014, li te kòmanse fòmasyon sou Bib la ak 12 moun ki te vin santral ministè a.

Samdi 11 janvye 2015, Legliz Sitwayen Wayòm nan te fèt, li te òganize premye sware adorasyon li pou make gran ouvèti li ki te rasanble plis pase 300 moun.

Depi lè sa a, Lespri Sen an pa sispann fè mirak nan lavi anpil moun atravè ministè sa a.

Nan mwa jen 2016, kounye a nou te kapab inogire nouvo sanktyè nou an, depi lè sa a nou te sèlman grandi nan tout respè.

Senyè a ban nou tou travay pou nou fè plizyè nan objektif jeneral nou yo yon reyalite:

- Yon sant fòmasyon biblik '' Wayòm Impact, ki gen objektif se fòme disip, lidè nan lavni ki ka gen yon enpak sou monn nan pou Kris la.

- Fondasyon Le Coeur du Père ki vize ede moun ki pi defavorize yo nan bay yo manje ki ka gate ak ki pa gate jan sa nesesè, nou bezwen resous imen ak finansye pou pote fondasyon an nan estanda nou vle.

- Yon liy lapriyè vityèl ki gen siksè 4 fwa pa jou chak jou, ki fèt pou ankouraje edifikasyon, kwasans

espirityèl pou kwayan yo.

- Radyo Kingdom X, platfòm pou transmèt mesaj Wayòm nan

bottom of page